Skip to content Skip to footer
AECA

Anëtarët

Albanian E-Commerce Association (AECA) ka një rrjet mjaft të gjerë bashkëpunëtorësh dhe partnerësh me anë të të cilëve përpiqet të promovojë zhvillimin e sektorit të tregtisë elektronike në Shqipëri.Sekretariati i AECA drejtohet nga Sekretari i Përgjithshëm, i cili zgjidhet nga Bordi Drejtues me një mandat 2 vjecar me të drejtë rizgjedhjeje.

aeca

Anëtarë Premium

Janë të gjithë anëtarët e Bordit Drejtues të cilët kanë një peshë të madhe përgjegjësie sa i përket adiministrimit të shoqatës, organizimit të marrëdhënies me palët e treta, donatorët dhe partnerët, si dhe mbarëvajtjen financiare të AECA.

aeca

Anëtarë

Anëtarë të Shoqatës sipas kategorive të biznesit